Σκοπός της εφαρμογής smarty4covid και της έρευνας που διεξάγεται μέσω αυτής είναι η συλλογή δεδομένων για την ενημέρωση της διάγνωσης και εξέλιξης της νόσου COVID-19 με την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης βασισμένων κυρίως στους ήχους της φωνής, της αναπνοής και του βήχα.

Για να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε αυτή την έρευνα, απαιτείται μεγάλη συλλογή δεδομένων από υγιείς και μη υγιείς συμμετέχοντες μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής SMARTY. Η εφαρμογή συγκεντρώνει μέσω ερωτηματολογίου ορισμένα βασικά δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα ιατρικού ιστορικού και συμπτωμάτων, φωνητικά δείγματα και ηχητικά δείγματα αναπνοής και βήχα, γεωγραφικά δεδομένα και απάντηση σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση για τον ιό, εάν έχει κάνει τέτοια εξέταση ο χρήστης.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή η ομάδα που δημιούργησε και διαχειρίζεται την Εφαρμογή smarty4covid, δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ).

Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του smarty4covid. Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας. Βασική μέριμνά μας είναι η διασφάλιση και η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, καθώς και η απόλυτη τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν κάθε χρονική στιγμή.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, οι έννοιες: «υπεύθυνος επεξεργασίας», «εκτελών την επεξεργασία», «τρίτος», «εποπτική αρχή», «προσωπικά δεδομένα», «επεξεργασία», «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ). Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Εφαρμογή» – η εφαρμογή smarty4covid καθώς και ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.smarty4covid.org, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού

«Δικτυακός Τόπος» - ο διαδικτυακός τόπος (website) www.smarty4covid.org, συμπεριλαμβανομένων όλων των εσωτερικών του ιστοσελίδων.

«Χρήστης» - ο διαδικτυακός χρήστης της Εφαρμογής, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή αλλιώς «Εσείς».

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή στα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την χρήση της Εφαρμογής στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω Δικτυακού Τόπου από τον προσωπικό σας υπολογιστή και από κινητές συσκευές.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Εφαρμογής με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 είναι η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχαν ών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικές ομάδες:

α) του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας

β) του Εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης.

Οι ανωτέρω φορείς εδρεύουν στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου (στο εξής «Eρευνητική ομάδα» ή «εμείς»).

Επιστημονικώς υπεύθυνοι είναι η Καθηγήτρια ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα και ο Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Γεώργιος Στάμου με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε για κάθε θέμα σχετικά με τα δεδομένα σας. Το e-mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε είναι το: smarty4covid@biosim.ntua.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας το: 21077222149

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Κατά την χρήση της Εφαρμογής SMARTY smarty4covid και συγκεκριμένα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και των ηλεκτρονικών καταγραφών ήχου συλλέγονται τόσο απλά όσο και ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την υγεία σας. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

 • Απλά προσωπικά δεδομένα (ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος)
 • Προσωπικά Δεδομένα ειδικού χαρακτήρα (δεδομένα υγείας) όπως: ατομικό ιστορικό, πρόσφατα συμπτώματα νόσου, ηχητικές καταγραφές, ευρήματα αντικειμενικής εξέτασης, αποτελέσματα εξετάσεων (μοριακό τεστ για COVID-19, ευρήματα από απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακα, CT κ.ά.), νοσηλεία, ζωτικές παραμέτρους)
 • Δεδομένα έκθεσης στον κορωνοϊό (επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ταξίδι στο εξωτερικό)
 • Δεδομένα που αφορούν εντοπισμό των συμμετεχόντων, μόνο κατά το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (τοποθεσία σε επίπεδο περιοχής και ακριβής γεωγραφική τοποθεσία).
 • Δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση (ηχητικές καταγραφές βήχα, αναπνοής και φωνής)
 • Δεδομένα δυσκολίας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Δεδομένα που αφορούν σε συνήθειες καπνίσματος, ατμίσματος, συναισθηματική κατάσταση, συνθήκες εργασίας και οικείου περιβάλλοντος.
5. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που χορηγούν την ελεύθερη συγκατάθεσή τους και συμμετέχουν στην έρευνα αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν την ενημέρωση της διάγνωσης και εξέλιξης της νόσου COVID-19 με την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Ειδικότερα αυτοί οι σκοποί μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διάγνωση και εξέλιξη συμπτωμάτων της νόσου COVID-19 με την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης βασισμένων κυρίως στους ήχους της φωνής, της αναπνοής και του βήχα.
 • Η ανίχνευση πιθανών μη-διεγνωσμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19,
 • Η διευκόλυνση της τηλεπαρακολούθησης ασθενών με COVID-19
 • Η διευκόλυνση της καταγραφής συμπτωμάτων και της εξέλιξής τους από χρήστε που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα
 • Η παραγωγή σημάτων συναγερμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ερευνητική Ομάδα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι κάθε φορά τα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών· είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται και αναφέρεται παρακάτω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

6. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για όλους τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας βάσει των άρθρων 6 παρ. 1α και 9 παρ. 2α του ΓΚΠΔ, την οποία παρέχετε μέσω της παροχής Ενήμερης Συγκατάθεσης πριν από την χρήση της Εφαρμογής. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα δεδομένα σας στo www.smarty4covid.org και να συμφωνήσετε στην επεξεργασία τους, όμως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή smarty4covid και να συμμετάσχετε στην έρευνα.

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη της έρευνας στα κάτωθι πρόσωπα στον βαθμό και στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του:

 • Σε ιατρούς που εισαγάγουν στο SMARTY ευρήματα αντικειμενικών εξετάσεων και αποτελέσματα εξετάσεων (μοριακό τεστ για COVID-19, ευρήματα από απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακα, CT κ.ά.). Οι ιατροί δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης απορρήτου βάσει της ιατρικής νομοθεσίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρών.
 • Σε εγκεκριμένους ερευνητές/τριες των Εργαστηρίων της ΣΗΜΜΥ: 1) Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας και 2) Εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης για την επεξεργασία των στοιχείων και την περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία της Εφαρμογής. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα προβεί σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Aποτελέσματα της έρευνας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αρμόδιες κρατικές αρχές, υπεύθυνες για την χάραξη πολιτικών στον τομέα της δημόσιας υγείας και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπό τη μορφή ανώνυμων, συγκεντρωτικών στοιχείων από τα οποία δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ταυτότητά σας.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ) με την τήρηση όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή ανά πάσα στιγμή.

Τα αποτελέσματα που εξάγονται από την έρευνά μας υπό την μορφή ανώνυμων συγκεντρωτικών στοιχείων, αποθηκεύονται ξεχωριστά και πρόκειται να τηρηθούν για χρονικό διάστημα ικανό να εκτιμηθεί η επιδημιολογία της νόσου COVID-19, ιδίως η εξέλιξη των συμπτωμάτων, και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κρίσιμο από επιστημονική άποψη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Εφαρμογής και τους ελέγχους που απαιτούνται για την επίτευξή τους.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
Απλά προσωπικά δεδομένα (ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος) Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
Προσωπικά Δεδομένα ειδικού χαρακτήρα (δεδομένα υγείας) όπως: ατομικό ιστορικό, πρόσφατα συμπτώματα νόσου, ηχητικές καταγραφές, ευρήματα αντικειμενικής εξέτασης, αποτελέσματα εξετάσεων (μοριακό τεστ για COVID-19, ευρήματα από απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακα, CT κ.ά.), νοσηλεία, ζωτικές παραμέτρους) Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
Δεδομένα έκθεσης στον κορωνοϊό (επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ταξίδι στο εξωτερικό)th> Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
Δεδομένα που αφορούν εντοπισμό των συμμετεχόντων, μόνο κατά το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (τοποθεσία σε επίπεδο περιοχής και ακριβής γεωγραφική τοποθεσία). Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
Δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση (ηχητικές καταγραφές βήχα, αναπνοής και φωνής) Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
Δεδομένα δυσκολίας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
Δεδομένα που αφορούν σε συνήθειες καπνίσματος, ατμίσματος, συναισθηματική κατάσταση, συνθήκες εργασίας και οικείου περιβάλλοντος. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές της ΕΔΥΤΕ για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε κάθε χρήστης να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων περιγράφονται παρακάτω:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται στο παρόν στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση smarty4covid@biosim.ntua.gr
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης και διαγραφής των δεδομένων: Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ή/και να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας οποτεδήποτε. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δεδομένα σας στον βαθμό που έχουν ενσωματωθεί σε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία δεν θα είναι δυνατόν να διαγραφούν. Τα αποτελέσματα εππίσης της έρευνας που παρήχθησαν με βάση τις απαντήσεις σας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν μπορούν να τροποποιηθούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε επίσης τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν εμποδίζει την επξεργασία των λοιπών δεδομένων σας. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να ασκήσετε συνολικά το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή διαγραφής των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Στον βαθμό που αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Εφαρμογή έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην Εφαρμογή, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/, εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή για να προσαρμόσουμε την Πολιτική μας στην παροχή νέων υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι αναρτημένη στον Δικτυακό Τόπο. Εάν οι αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου σας επηρεάζουν, διότι έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας σε χρόνο προγενέστερο των αλλαγών αυτών και τα δεδομένα σας τηρούνται ακόμη, θα ειδοποιηθείτε σχετικά και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας ένα e-mail στην διεύθυνση: smarty4covid@biosim.ntua.gr